Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyVýzvy rodičom

Sex nie je tabu - sexuológovia Uzel a Caisová prednášajú vašim deťom

Dátum uverejnenia: Bratislava 10. február 2014  (HSP/Foto:divadlomaska.sk)

Došlo k zneužitiu podpory Ministerstva školstva SR?

Experti v škole – projekt, ktorý je určený žiakom stredných a základných (8. a 9. ročník) škôl. Jeho súčasťou je 60 minútová prednáška "Sex nie je tabu“, ktorá je spojená s diskusiou a videoprojekciou. Lektormi prednášky sú Čech Radim Uzel a Slovenka Danica Caisová. Celý projekt je údajne pod podporou Ministerstva školstva SR a „Výboru OSN“.

sexualnavychovauzel
Informačný leták Radima Uzela

Čítať ďalej: Sex nie je tabu - sexuológovia Uzel a Caisová prednášajú vašim deťom

Informovaný súhlas rodiča dieťaťa podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z.

základná právna úprava :

-zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( školský zákon )

Informovaným súhlasom je podľa § 2 písm. y) školského zákona písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.

V niektorých, zákonom vymedzených, prípadoch škola na výkon niektorých svojich aktivít, rozhodnutí potrebuje informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa,napr.:

  • riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu,

Sexuálna výchova versus Výchova ku zdraviu

MY RODIČIA sme zodpovední za to, čo sa budú učiť naše deti!

Rodičia, zaujímate sa o to, aký je stav s výchovou k rodičovstvu na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa? Je na jeho škole už zavedená sexuálna výchova a na ktorom stupni? Pýtajte sa učiteľov, riaditeľov škôl na súčasnú situáciu: či výchovu zabezpečujú len interní učitelia, ak áno akou formou, alebo informácie prichádzajú k deťom aj z iných, externých organizácií, ktoré učia deti hneď na mieste praktiky zo sexuálneho života. Považujete takúto výchovu Vašich detí za primeranú? 

V rámci akých predmetov sa deti učia o sexuálnej výchove, je to Prírodoveda, Biológia, Etická výchova, Občianska náuka, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, alebo tiež v rámci seminárov vedených externými školiteľmi?

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo školí mladých ľudí, ktorí budú vzdelávať Vaše deti.   http://rodicovstvo.files.wordpress.com/2012/09/pozvanka-mladeznicky-trening.pdf

Do akej miery sa Vaše dieťa je vyučované v duchu Rodovej rovnosti, ktorá sa u nás už teraz postupne zavádza vo všetkých sférach života?

Svoje otázky a pripomienky k tejto problematike smerujte na triednych učiteľov, riaditeľa, prípadne na Radu školy.

Čítať ďalej: Sexuálna výchova versus Výchova ku zdraviu

Otvorený list pre riaditeľa, učiteľov školy a rodičov

srdiecko k listu od Panni

Z Lásky k môjmu dieťaťu.


otvorený list pre riaditeľa a učiteľov školy, a rodičov


Vážený p. riaditeľ, učitelia a rodičia.
   
         Rozhodla som sa napísať tento list ako Rodič žiaka Vašej školy a zároveň ako občan Slovenskej republiky. Na úvod Vám chcem vyjadriť svoje uznanie a poďakovanie za všetko, čo  Vy a učitelia školy pre žiakov robíte. Ďakujem Vám za to, že som sa doposiaľ mohla spoľahnúť na Vás a videla som, že moje dieťa aj pod Vašimi rukami vyzrieva ako zdravý , šťastný človek.

Čítať ďalej: Otvorený list pre riaditeľa, učiteľov školy a rodičov

Informácie pre rodičov "Ochrana súkromia – ochrana osobných údajov dieťaťa"

Právna úprava:
Medzinárodné právo:
-      Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (č. 49/2001 Z. z.)
-      Smernica EP a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Podľa Ústavy Slovenskej republiky:
- článku 19 ods. 3 : Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
- článku  22 ods. 1  : Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

Čítať ďalej: Informácie pre rodičov "Ochrana súkromia – ochrana osobných údajov dieťaťa"

Strana 1 z 2